Planter

Forsøg med tilsætning af bakterier til minivådområde

Ved minivådområdet Fensholt i Odder undersøger Ecoscience ved Aarhus Universitet og Microbes.dk, hvorvidt tilsætningen af denitrificerende bakterier øger kvælstofomsætningen i minivådområdet.

Aarhus Kommune har tideligere vurderet og godkendt metoden til oprensning af regnvandsbassiner, og metoden er også udbredt i bl.a. USA.  

Bakterieforsøget er planlagt til at løbe fra september 2021 og 1 år frem. I løbet af forsøgsperioden vil der i alt blive tilsat 156 L bakterie-blanding, fordelt på 9 doseringer over 9 måneder. Aller bakterier i blandingen er naturligt forekommende og Aarhus Kommune har i 2017 konkluderet, at der ikke er nogen umiddelbar risiko for sygdomssmitte, når bakterierne tilsættes åbne vandområder.       

Aarhus Universitet udtager løbende vandprøver fra minivådområdet og sammenligner næringsstofindholdet efter tilsætningen af bakterier med prøver udtaget i perioder uden tilsætning af bakterier. Resultaterne for forsøget forventes at ligge klar i efteråret 2022. 

Det er muligt, at bakterieforsøget vil blive forlænget som en del af projektet Videreudvikling og optimering af målrettede dræn- og lavbundsvirkemidler, for at sikre et stærkere datagrundlag til vurderingen af hvorvidt denitificerende bakterier har potentiale til at blive et virkemiddel, som SEGES vil anbefale.